Nieuwe organisatievormen: Wendbaar, snel en… versnipperd?

Bouwen aan gemeenschappelijkheid in je organisatie

Op veel plaatsen wordt geëxperimenteerd met organisatievormen die afwijken van de traditionele hiërarchische structuur, zoals Agile en zelfsturing. Organisaties introduceren een nieuwe manier van werken, maar ook een andere structuur. Multidisciplinaire teams of squads werken in korte cycli aan concrete verbeteringen voor hun klanten. De teamleden horen tijdelijk bij zo’n squad en daarnaast ‘losjes’ bij hun eigen vakgroep waar ze inhoudelijk worden gevoed.  Goed voor de autonomie en effectiviteit van teams, maar vaak is er geen duidelijke hiërarchische sturing, hooguit coaching op inhoudelijk gebied of persoonlijke ontwikkeling.  Wat betekent dit voor de mate waarin mensen nog gemeenschappelijkheid ervaren in de organisatie? Ontstaan er zo eilandjes? En zo ja: wat kan je daaraan doen?