Interne communicatie audit

Interne communicatie audit

De Directie Communicatie vroeg Involve een onderzoek (IC audit) uit te voeren naar de stand van zaken van de interne communicatie bij SZW. Centrale vraag was: “Hoe sluiten het interne communicatiebeleid en de interne communicatiefunctie aan op de kenmerken en doelen van SZW en hoe kan deze aansluiting worden verbeterd?”

Interne communicatie succesfactor voor ambitieverwezenlijking

Redenen om de stand van zaken weer te laten onderzoeken: SZW ziet interne communicatie als kritische succesfactor bij het realiseren van zijn ambities. Het IC team binnen de Directie Communicatie begeeft zich meer dan voorheen op adviserend vlak. Daarnaast zijn de interne media aan verandering onderhevig: er is een nieuw personeelsblad en het interne SZWweb gaat over naar het Rijksportaal. Tot slot, het vorige onderzoek naar de interne communicatie dateert van een aantal jaren geleden.

Aanpak IC audit in vier fasen

Inhoudelijk focusten we de audit op IC visie, IC beleid en vier componenten die deel uitmaken van Involve’s visie op interne communicatie: spelers in IC, thema’s, structuur en IC functie.

De aanpak kende vier met elkaar samenhangende fasen:

  1. Deskresearch en interviews met de Secretaris-generaal, plv. Secretaris Generaal, diverse directeuren, HR professionals en in- en externe communicatie adviseurs. De bevindingen leverden input voor fase…
  2. Een online enquête onder medewerkers, door Involve m.b.v. Survey Monkey zelf ontwikkeld. Belangrijke bevindingen verdiepten we in...
  3. Focusgroepen met managers en medewerkers.
  4. Rapportage en presentatie voor het managementteam van SZW.

IC audit rapport levert concreet advies

  • Op basis van de bevindingen over IC visie, IC beleid en de aandachtsgebieden, concludeerden wij dat het ministerie gebaat is bij meer focus op de interne communicatie.
  • Onze aanbevelingen zijn er dan ook op gericht het IC team van SZW samen met de top van het ministerie keuzes te laten maken in onderwerpen, de interne communicatie rol en verantwoordelijkheid van leidinggevenden te bepalen, en na te denken over de mate van afstemming van alle interne communicatie bij SZW. We hebben daartoe concrete adviezen gegeven.
  • Het audit rapport is besproken met diverse betrokkenen bij het onderzoek: het IC team, het hoofd Communicatieadvies en onderzoek, de begeleidingscommissie vanuit SZW, en het MT SZW.

Op basis van de presentatie van de uitkomsten van de audit kreeg het IC team de opdracht van het MT SZW een plan van aanpak voor de verbetering van de interne communicatie te ontwikkelen.

ik begrijp het

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Involve gebruik van cookies